Meet Our Team

Vishal NagadiyaVishal Nagadiya
Founder
Priyam nagadiyaPriyam Nagadiya
Co-Founder
Dhiman PaulDhiman Paul
Sr Team Leader - Operations
Ranjith Ravindaran
Team Leader - Support
Shahin BanoShahin Bano
Team Leader - Quality Assurance
Shahin BanoMukesh Rawat
Manager - Support
Jasmin Mamtora
Manager - Operations
jiyaJiya Shinde
Accounts and HR
AnilAnil kumar Gupta
Php Web Developer
ShashiShashibala Rai
Php Developer
ShashiDinesh Suthar
Sr. Php Developer
OmarOmar Koul
Java & Android Developer
AkshayAkshay Khedaskar
UI Developer
PradeepPradeep Gupta
Php Developer
Dhirendra Chauhan
Php Developer
ShoiabShoiab Farooqui
Php Developer
ShahnawazShahnawaz Mohammad
Php Developer
PrasadPrasad Ghodvinde
Quality Assurance Executives
SnehalSnehal Gholap
Quality Assurance Executives
Shahin BanoSuresh Kumawat
Java Developer
GlansonGlanson Gonsalves
Php & Java Developer

Log in or Sign up